Managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Voedselveiligheid

  • Kwaliteitsmanagementsystemen opzetten die vastgelegd zijn in een elektronisch organisatiehandboek; bij het opstellen van een organisatiehandboek worden procedures op schrift gesteld en formulieren ontwikkeld die bij deze procedures horen. Bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem kan rekening worden gehouden met normen zoals: ISO 9001, BRL 6000, BRL Borg, Certificatieschema's Brandmeldinstallaties (BMI), Certificatieschema's Ontruimingsalarminstallaties (OAI), SCIOS-certificatieregeling (o.a. SCIOS scope 8, 9, 10, 11 en 12), BRL 9500 (Energieprestatieadvisering), KWH-label, het model Nederlandse kwaliteit (INK) of het EFQM-model. Een organisatiehandboek kan ook worden opgesteld volgens de specifieke wensen van de klant.
  • Arbo- en/ of Milieumanagementsystemen opzetten die voldoen aan de VCA, VCO, VCU, ISO 14001, ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) of de veiligheidsladder. Een Arbo- en/ of Milieumanagementsysteem wordt bij voorkeur geïntegreerd in een Kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Managementsystemen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opzetten die voldoen aan de MVO-prestatieladder. 
  • Voedselveiligheidmanagementsystemen opzetten die voldoen aan de ISO 22000, HACCP of BRC. Een voedselveiligheidssysteem wordt bij voorkeur geïntegreerd in een Kwaliteitsmanagementsysteem. 
  • Geïntegreerde managementsystemen opzetten; d.w.z. een systeem dat voldoet aan 2 of meer normen.
  • Externe audits van certificerende instanties begeleiden.
  • Interne audits uitvoeren. Een audit is het doorlichten/controleren van procedures (=interne afspraken) die binnen de organisatie gelden.
  • Nul-audits uitvoeren (op een X moment inventariseren in hoeverre wordt voldaan aan een bepaalde norm).
  • Kwaliteits-, arbo- en milieubeleid formuleren, evalueren en actualiseren.

Terug naar: Werkzaamheden