Specifieke arbo -en milieuzaken

 • Risico-inventarisaties en -evaluaties (RIE) in het kader van de Arbowet uitvoeren en het schrijven van een daarbij behorend Plan van Aanpak én tevens het actueel houden van RIE en Plan van Aanpak.
 • Instructieboekjes schrijven met daarin de regels op Arbo- en Milieugebied.
 • Bedrijfsnoodorganisaties (BNO) incl. bijbehorende bedrijfsnoodplannen (BNP) c.q. BHV-plannen c.q. ontruimingsplannen opstellen en actueel houden conform de NEN 8112 (voorheen NEN 4000 + NTA 8112).
 • Arbo- en milieujaarplannen opstellen.
 • Werkplekinspecties uitvoeren.
 • Toolboxmeetings uitvoeren.
 • Voorlichting geven over specifieke onderwerpen op het gebied van Arbo en Milieu.
 • BHV-oefeningen organiseren, begeleiden en evalueren.
 • Milieuvergunningen aanvragen en beheren.
 • Indicatieve geluidsmetingen
 • Advies betreffende Europese wet- en regelgeving, m.n. inzake CE-richtlijnen/CE-markering (b.v. Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, Laagspanningsrichtlijn en EMC-richtlijn).

Terug naar: Werkzaamheden